OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2017 r.

W niniejszych Ogólnych warunkach współpracy mogą być wprowadzane okresowe zmiany.

Niniejsza Umowa o współpracy (określana jako „Umowa” „Warunki współpracy” bądź „Warunki”) została zawarta między Blue Capital Markets Limited („BCM”), występującą pod nazwą „Forex Affiliate”, oraz Partnerem („PARTNER”).

KLIKAJĄC w trakcie procesu rejestracji W POLE O TREŚCI „Zapoznałem się i zgadzam z Ogólnymi warunkami współpracy”, PARTNER AKCEPTUJE WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI:

 1. DEFINICJE

  Aktywny inwestor: strona (nie występująca jako przedsiębiorstwo), która posiada aktywne konto inwestycyjne prowadzone pod marką easy-forex® / easyMarkets® („Spółka”).

  Umowa/kontrakt: ogólne warunki współpracy

  Partner: niezależny podmiot (fizyczny lub prawny), który w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi internetowe działania reklamowe/marketingowe, przedstawiając Spółkę klientom w kontekście transakcji obejmujących waluty obce, surowce, kontrakty terminowe oraz instrumenty pochodne. Partnerzy prowadzący przede wszystkim internetowe działania mające na celu pozyskanie klienta, które polegają na przekierowaniu użytkowników za pomocą linków śledzących ruch sieciowy określani są mianem „Partnerów online”, natomiast Partnerzy, którzy mają osobisty kontakt z klientem i prowadzą działania głównie w środowisku offline określani są jako „Partnerzy IB” (Brokerzy wprowadzający).

  Program partnerski: BCM promuje produkty naszej marki za pomocą swojej platformy, korzystając z sieci Partnerów, zarówno online, jak i offline.

  Identyfikator śledzący Partnera: unikalny link przypisany do określonego Partnera, który umożliwia śledzenie jego działań i naliczanie prowizji Partnera.

  CPA: prowizja za aktywację. Program prowizyjny, którego zasadniczym elementem jest aktywacja rzeczywistego konta przez nowego użytkownika. Prowizja wypłacana jest za każdego Nowego Aktywnego Użytkownika odnotowanego w systemie CRM Spółki. Prowizje stają się wiążące i należne w momencie spełnienia kryteriów Metryki Jakości Partnera dla Nowego Aktywnego Użytkownika.

  CPL: prowizja za Leada. Program prowizyjny zależny od pierwszego kontaktu telefonicznego odnotowanego w systemie CRM. Prowizja przyznawana jest za zakwalifikowanego Leada, który został odnotowany w systemie CRM Spółki. Prowizje stają się wiążące i należne w momencie spełnienia kryteriów Metryki Jakości Partnera dla każdego Leada.

  Lead: to klient Spółki, który nie ukończył wszystkich etapów rejestracji.

  CRM: system zarządzania relacjami z klientem (oprogramowanie). System stosowany przez obsługę klienta Spółki oraz jej przedstawicieli handlowych do zarządzania kontaktami z klientem.

  Produkty Spółki: finansowe instrumenty o charakterze inwestycyjnym takie jak waluty obce, kruszce, opcje waniliowe, indeksy oraz surowce.

  Kwalifikowane pozyskanie klienta (kwalifikowany Nowy Aktywny Użytkownik) oznacza aktywowanie konta live Spółki wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty (w minimalnej kwocie 100 $ bądź równowartości tej kwoty w innej walucie) oraz osiągnięciem minimalnego poziomu obrotów transakcyjnych bądź przychodów transakcyjnych określonych w programie prowizyjnym. Liczba pozyskanych klientów nie obejmuje fałszywych oraz anulowanych zleceń, a także działań, o których BCM poinformuje pisemnie bądź za pomocą automatycznego przesyłu plików.

  Rejestracja: proces, w ramach którego klient zakończył pierwszy krok polegający na wprowadzeniu swoich danych osobowych, zatwierdził Umowę między BCM a klientem Spółki, Politykę Prywatności i/lub inne dokumenty prawne, których zatwierdzenie może być konieczne, oraz podjął rozmowę telefoniczną zainicjowaną przez pracownika Spółki.

  Metryka jakości: jej celem jest zapewnienie BCM autentycznych rejestracji oraz inwestorów, którzy wpisują się w nasz model biznesowy. Zmienne metryki jakości są określane indywidualnie i można je dostosować do określonego Partnera, zarówno Partnera Online, jak i Partnera IB. Zmiennymi mogą być między innymi: procent Leadów z którymi BCM może się skontaktować, wskaźnik skuteczności konwersji Rejestracji na Pozyskania klienta, liczba zleceń złożonych przez Kwalifikowanych Inwestorów w portfolio Partnera, określone wolumeny transakcyjne klientów korzystających z poleceń, minimalne kwoty wpłacone przez klientów oraz stosunek kwoty środków wypłaconych przez klientów do środków wypłaconych. Domyślne zmienne Metryki odpowiadają wymogom kwalifikacyjnym dotyczącym Leadów, Rejestracji oraz Pozyskań.

  Podmiot Powiązany: jakikolwiek podmiot w sposób pośredni lub bezpośredni kontrolowany przez Blue Capital Markets Limited bądź wspólnie z Blue Capital Markets Limited, przy czym kontrolę należy rozumieć jako pośrednie lub bezpośrednie sprawowanie władzy pozwalającej kierować polityką zarządczą podmiotu powiązanego, m.in.: poprzez posiadanie prawa głosu, prawa wynikającego z umowy, a także statusu powiernika bądź wykonawcy.

  Udział w przychodach: jeden ze sposobów wynagrodzenia Partnera, który dzieli się w sposób następujący:

  • Przychody transakcyjne: Partnerzy otrzymują wynagrodzenie stanowiące pewien procent przychodów transakcyjnych generowanych przez klientów, którzy skorzystali z polecenia (pomniejszonych o koszty zabezpieczenia przed ryzykiem).

  • Prowizja za lot: Partner otrzymuje kwotę określoną w dolarach za każdy lot handlowy zrealizowany przez swoich klientów korzystających z polecenia.

  Partner drugiego poziomu: osoba fizyczna działająca jako przedsiębiorca lub osoba prawna, której Partner polecił BCM, aby ta mogła zacząć świadczyć na podstawie niniejszej Umowy te same Usługi, które świadczy Partner.

  Kwalifikowany Inwestor: osoba fizyczna występująca jako klient, tj. nie działająca w ramach swojej kariery zawodowej bądź jako przedsiębiorca, która została uznana jako Kwalifikowane pozyskanie klienta oraz odnotowana przez System Śledzenia BCM. BCM sprawdza dane takiego podmiotu za pomocą jego adresu e-mail, numeru telefonu i/lub adresu pocztowego.

  System śledzenia: typowe protokoły śledzące BCM, w tym, m.in.: zastosowanie określonych funkcji identyfikacyjnych w bramie sieciowej Partnera, odrębnych stron referencyjnych, ciasteczek, pytań oraz innych rozwiązań, które pomagają BCM określić tożsamość Partnera, rejestrować jego działania, usługi oraz naliczać Prowizje Partnera.

 2. ZAKRES UMOWY

  BCM to spółka macierzysta spółek Easy Forex Trading Limited, EF Worldwide Ltd oraz easyMarkets PTY Ltd (nazwy handlowe „easy-forex®” oraz „easyMarkets®”). BCM stworzyło sieć partnerów na całym świecie, której celem jest promocja usług oraz marki Spółki.

 3. OBOWIĄZKI PARTNERÓW
  1. W czasie trwania Umowy, Partner zobowiązany jest:
   1. Postępować zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, uwzględniając również okresowo wprowadzane w niej zmiany.
   2. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi własnego terytorium (w tym, między innymi, regulacjami w zakresie usług finansowych, ochrony danych osobowych oraz przepisami antyspamowymi);
   3. Postępować zgodnie z wytycznymi BCM w zakresie zarządzania marką oraz własności intelektualnej;
   4. Promować oraz wprowadzać na rynek nasze Usługi na terytorium określonym przez BCM („Terytorium”), a także
   5. Pozyskiwać potencjalnych inwestorów na Terytorium, na którym Partner aktywnie promuje nasze Usługi.
  2. Świadcząc Usługi określone w niniejszej Umowie, Partner zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także koszty działań marketingowych i promocyjnych dotyczących Usług, o ile BCM nie określi inaczej.
  3. Partner, jednostka z nim powiązana oraz związani z nim Partnerzy Drugiego Stopnia nie mogą rejestrować się jako Inwestorzy / Kwalifikowani Inwestorzy, a w przypadku dokonania takiej rejestracji nie będą uprawnieni do otrzymania Prowizji związanej z rejestracją rzeczywistego, osobistego konta prowadzonego przez Spółkę.
  4. Partner zobowiązuje się nie wprowadzać w błąd potencjalnych klientów co do stanu swojego stosunku umownego z BCM i/lub Podmiotami Powiązanymi BCM, nie doradzać w sprawach inwestycyjnych bądź finansowych, nie przekazywać zaleceń ani nie składać obietnic Aktywnym bądź potencjalnym inwestorom w odniesieniu do usług świadczonych przez BCM i/lub Podmioty Powiązane BCM.
  5. Na żądanie BCM, Partner zobowiązany jest przekazać BCM pełne oraz zgodne z prawdą informacje dotyczące jego osoby, działalności oraz wszelkich inwestorów, którym Partner przekazał polecenia. Zakwalifikowani Inwestorzy oraz Aktywni Inwestorzy są klientami BCM, a nie klientami Partnera.
  6. Partner w żadnym wypadku nie może podejmować działań marketingowych bądź promocyjnych dotyczących BCM i/lub Podmiotów Powiązanych BCM (określonych w niniejszej Umowie) w zakresie terytorium, miejscowości, obszaru oraz jurysdykcji leżących poza Terytorium Partnera określonym w ramach rejestracji Partnera, o ile Partner nie uzgodnił inaczej z Managerem Terytorialnym BCM.
  7. Przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, Partner jest zobowiązany działać w dobrej wierze oraz nie publikować nieprawdziwych bądź mylących stwierdzeń dotyczących BCM, Podmiotów Powiązanych BCM, świadczonych Usług oraz produktów i usług Spółki, a także nie angażować się w działania, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek, wiarygodność oraz dobre imię BCM, Podmiotów Zależnych BCM oraz usług związanych z BCM, które mogą polegać między innymi na: korzystaniu ze Strony Internetowej w celach sprzecznych z prawem, posiadaniu na własnej stronie internetowej treści, które (i) promują materiały o treści erotycznej, przemoc, dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek oraz czyny bezprawne, bądź (ii) naruszają prawa własności intelektualnej bądź inne prawa osób trzecich wynikające z prawa własności, bądź iii) zawierają komentarze bądź stwierdzenia będące zniesławianiami, groźbami lub nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi naszych działań oraz działalności biznesowej.
  8. Partner zobowiązuje się nie zarażać wirusami ani w sposób pośredni bądź bezpośredni nie zarażać naszej strony internetowej, treści, platformy oraz innych elementów naszej Własności na zakażenie wirusami komputerowymi oraz innymi podobnie szkodliwymi, niebezpiecznymi materiałami, wirusami oraz podobnymi środkami.
  9. Partner jest zobowiązany niezwłocznie podzielić się z BCM wiedzą o wszelkich informacjach i działaniach osób trzecich, które mogą w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpłynąć na BCM, Podmioty Powiązane BCM oraz usługi bądź ich dobre imię.
  10. Partner zobowiązuje się bez uprzedniej zgody BCM na piśmie nie wykorzystywać ani nie rejestrować nazw domen, słów kluczowych, terminów wyszukiwania bądź innych terminów identyfikacyjnych zawierających słowa „easyMarkets” bądź „easyforex” bądź podobne nazwy, które mogą przyczyniać się do niejednoznacznego odbioru. Naruszenie powyższego zakazu stanowi rażące naruszenie zapisu 7.2.3 niniejszej Umowy.
  11. Partner zobowiązany jest zaniechać kierowania poleceń do klientów zamieszkałych w USA i/lub innych krajach znajdujących się na czarnych listach oraz krajów wysokiego ryzyka, gdyż kraje te wymienione są na stronie internetowej FATF (www.fatf-gafi.org).
  12. Partner zobowiązany jest przekazać prawdziwe dane kontaktowe, aby umożliwić kontakt pracownikom odpowiedzialnym za obsługę danego Partnera. W przypadku, gdy Partner nie przedstawi prawdziwych danych kontaktowych bądź nie odpowie na próbę kontaktu pracownika BCM w terminie trzech (3) miesięcy, BCM będzie uprawnione do rozwiązania niniejszej Umowy bądź zawieszenia konta Partnera. W okresie zawieszenia konta Partnera wprowadzone zostaną zmiany w programie Prowizji, jednak portfolio klientów na koncie partnera zostanie zachowane. Zawieszony Partner nie otrzyma jednak prowizji za okres zawieszenia.
  13. PROGRAM PARTNERA DRUGIEGO STOPNIA

   Za wyjątkiem Usług opisanych w art. 3 niniejszej Umowy, Partner ma prawo również poszukiwać i polecać BCM innym stronom, np. organizacjom zajmującym się marketingiem w Internecie i/lub właścicielom stron internetowych i/lub operatorom, którzy mogą ewentualnie zostać partnerami BCM. Strony te są niezależnymi podmiotami, niepowiązanymi z Partnerem, i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy.
 4. PROGRAM PROWIZJI
  1. Podczas rejestracji jako Partner BCM, Partner pozna różne metody naliczania prowizji. Wszyscy nowi Partnerzy korzystają z metody CPA (prowizja za aktywację), natomiast Partnerzy IB (Partnerzy IB) otrzymują prowizje, korzystając z metody opartej na liczbie lotów (Lots Per Pair). Bez wcześniejszej zgody BCM nie jest możliwa zmiana jednej metody naliczania Prowizji na inną.
  2. BCM ma prawo według własnego uznania w dowolnym momencie zmienić metodę naliczania Prowizji. BCM zobowiązuje się umieścić każdą zmienioną wersję Umowy na swojej stronie internetowej, wskazując termin, w którym Umowa w zmienionej wersji wejdzie w życie. Partner zobowiązuje się regularnie odwiedzać stronę internetową i zapoznawać z aktualną treścią niniejszej Umowy. Partner, który nie zgadza się z postanowieniami zmienionej wersji Umowy zobowiązany jest powiadomić o tym BCM w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od terminu wejścia w życie zmienionej wersji Umowy. W przeciwnym razie warunki Umowy obejmującej zmiany staną się wobec Partnera wiążące. Partner w dalszym ciągu otrzymywać będzie Prowizje w oparciu o dotychczasową strukturę prowizyjną za wszystkich przypisanych do niego Aktywnych Inwestorów oraz Partnerów Drugiego Stopnia, których obejmowała struktura Prowizji poprzedzająca wprowadzenie w Umowie zmian.
  3. W przypadku, gdy Partner zdecyduje się na otrzymywanie prowizji na zasadzie „Udziału w przychodach”, istnieje ryzyko, iż prowizje uzyskane przez Partnera przyjmą wartość „ujemną”, proporcjonalnie wobec strat poniesionych w wyniku zleceń realizowanych przez Aktywnych Inwestorów przypisanych do Partnera. W przypadku naliczenia prowizji o ujemnej wartości, wartość takiej prowizji będzie potrącana z dodatnich prowizji naliczonych w przyszłych miesiącach wobec Aktywnych Inwestorów przypisanych do danego Partnera aż do momentu całkowitego rozliczenia „ujemnych prowizji”.
  4. Nawiązanie pierwszego udanego kontaktu zostaje każdorazowo odnotowane w systemie CRM Spółki; w momencie nawiązania pierwszego udanego kontaktu, użytkownik zostaje określony jako Lead lub Rejestracja. Liczba Leadów/Rejestracji nie obejmuje fałszywych oraz anulowanych zleceń oraz działań, o których BCM poinformuje Partnera pisemnie bądź za pomocą automatycznego przesyłu plików; kwoty prowizji dotyczące takich zleceń oraz działań są automatycznie potrącane z miesięcznej kwoty prowizji.
  5. Prowizja Partnera online i/lub Partnera IB (Partnera IB) dotycząca kwalifikowanych Nowych Aktywnych Użytkowników stanie się należna po sprawdzeniu przez BCM Nowych Aktywnych Użytkowników pod względem spełniania wymogów obowiązującego prawa oraz kryteriów wewnętrznego procesu weryfikacji BCM.
  6. Jeżeli Partnerowi IB nie uda się w okresie dwóch (2) miesięcy zapewnić Nowego Aktywnego Użytkownika, BCM będzie mieć prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bądź zawieszenia Partnera IB. W okresie zawieszenia konta wprowadzone zostaną zmiany w programie Prowizji, jednak portfolio klientów na koncie Partnera IB nie ulegnie jakiejkolwiek zmianie. Zawieszony Partner IB nie otrzyma prowizji za okres zawieszenia.
  7. Partner online ma prawo otrzymywać prowizje wygenerowane przez pierwsze dwanaście (12) miesięcy od uruchomienia konta handlowego.
  8. Suma Prowizji przysługujących Partnerowi będzie ustalana w odstępach miesięcznych zgodnie z wyżej określonymi postanowieniami oraz wypłacana co miesiąc z dołu, nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy suma Prowizji. Z uwagi na opłaty bankowe, minimalny miesięczny próg wypłacanych Prowizji wynosi 250 $. Jeżeli miesięczna suma Prowizji Partnera wynosi mniej niż 250 $, wypłata tej kwoty będzie przenoszona na kolejne miesiące do momentu, gdy łączna suma opłat osiągnie wymagany próg (250 $). Partner ma prawo zażądać wypłaty sumy niższej, niż wspomniany minimalny próg na własny koszt.
  9. PROWIZJA W RAMACH PROGRAMU PARTNERÓW DRUGIEGO STOPNIA

   Partner jest uprawniony do pobierania Prowizji ustalonej przez BCM jako procent sumy transakcji zrealizowanych przez klientów, którzy skorzystali z polecenia Partnerów Drugiego Stopnia. Prowizje wypłacane będą co miesiąc z dołu, nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym narosły określone Prowizje. Jeżeli dniem wypłaty Prowizji jest państwowe święto bądź dzień wolny od pracy, płatność zostanie zrealizowana na dzień przed dniem wolnym od pracy lub na dzień po nim. Niezależnie od powyższego, jeżeli Partner zdecydował się zakończyć współpracę z BCM bądź nie zapewnił nowych Aktywnych Użytkowników przez okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) dni z rzędu, Partner nie będzie uprawniony do pobierania Prowizji w ramach Programu Partnerów Drugiego Stopnia, o ile wcześniej nie uzgodnił z BCM inaczej na piśmie.
  10. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania prowizji związanych z pozycjami:
   1. Realizowanymi w ramach scalpingu,
   2. Które zostały zamknięte w okresie krótszym niż pięć (5) minut od otwarcia,
   3. Które zostały otwarte przez automat Expert Advisor (EA).
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I MARKA
  1. W ramach niniejszej Umowy, BCM zobowiązuje się przekazać Partnerowi ograniczoną, odwołalną, nieprzenoszalną oraz niewyłączną licencję na korzystanie, w obrębie Terytorium działań Partnera, z materiałów marketingowo-promocyjnych BCM, obejmujących, między innymi, banery, kreacje, treści, logotypy, znaki handlowe, prawa autorskie oraz literaturę, z których Partner ma prawo korzystać do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia niniejszej Umowy. Wszelkie elementy Własności Intelektualnej udostępnione w oparciu o licencję stanowią wyłączną własność BCM, Podmiotów Powiązanych BCM i ich następców, nie jest więc dopuszczalna ich cesja bądź przeniesienie na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody należycie upoważnionego pracownika BCM. Żadnego zapisu niniejszej Umowy nie należy intepretować jako udzielenie Partnerowi prawa własności do elementów Własności Intelektualnej BCM.
  2. „Własność Intelektualna” obejmuje, między innymi, znaki towarowe, logotypy, prawa autorskie, know-how, patenty, listy klientów, banery, kreacje, platformy easy-forex oraz easyMarkets, literaturę, strategie biznesowe, e-booki, tabele oraz wykresy należące do BCM oraz Podmiotów Powiązanych BCM. Partner niniejszym zobowiązuje się korzystać z Własności Intelektualnej BCM w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz wszelkimi wytycznymi w zakresie zarządzania marką BCM, które znajdują się na naszej stronie internetowej www.forexaffiliate.com wyłącznie przez okres obowiązywania współpracy z BCM.
  3. Partner zobowiązuje się prezentować elementy Własności Intelektualnej BCM oraz nasze materiały marketingowe na swojej stronie internetowej wyłącznie w celach związanych z marketingiem i promocją Usług BCM oraz w niezmienionej formie, tj. bez jakichkolwiek ingerencji, zmian bądź poprawek elementów Własności Intelektualnej BCM. Każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania bądź wprowadzania zmian w elementach Własności Intelektualnej BCM stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy, na skutek czego BCM nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy oraz podjęcia ewentualnych kroków prawnych przeciwko Partnerowi.
  4. BCM ma prawo wedle własnego uznania w dowolnym momencie zażądać od Partnera, aby ten zaprzestał umieszczania na swojej stronie kreacji, materiałów oraz wszelkich innych elementów Własności Intelektualnej BCM.
  5. Strony postanawiają, iż BCM jest jedynym i wyłącznym właścicielem bazy nazwisk, danych kontaktowych oraz wszelkich innych danych inwestorów, w tym Inwestorów Kwalifikowanych, Aktywnych i potencjalnych. W przypadku podejmowania przez Partnera prób bezpośredniego kontaktu z Inwestorem bez uprzedniej zgody BCM, BCM zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. OCHRONA DANYCH
  1. W zakresie wszelkich niezamawianych treści takich jak wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, newslettery, informacje o promocjach, wiadomości rynkowe, wiadomości tekstowe itp. dotyczących działalności Partnera oraz współpracy z BCM, Partner zobowiązany jest uzyskać zgodę Adresata takiej wiadomości przed przystąpieniem do wysyłania określonych treści. Partner zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości e-mail dotyczących Usług BCM do osób oraz podmiotów, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie takich informacji. Partner zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, iż współpracujące z nim strony trzecie również będą mogły bezpośrednio kontaktować się z Adresatem, każdorazowo umożliwiając mu rezygnację w dowolnym momencie. W masowo przesyłanych do potencjalnych klientów wiadomościach dotyczących usług BCM, Partner każdorazowo zobowiązany jest zawrzeć opcję „zrezygnuj z subskrypcji”. Partner niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić BCM z odpowiedzialności w przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu oraz w przypadku jakichkolwiek roszczeń dochodzonych przeciwko BCM przez strony trzecie.
  2. Wszelkie dane osobowe potencjalnego klienta oraz Aktywnego Użytkownika, w tym: data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz listy klientów stanowią Własność BCM oraz podmiotów powiązanych BCM, Partner nie ma zatem prawa czerpać korzyści bądź korzystać z tych danych w celach, które nie są związane z wykonywaniem niniejszej Umowy.
  3. Wszelkie materiały promocyjne należy stosować wyłącznie przez ograniczony okres określony zgodnie z Ogólnymi warunkami wykorzystania materiałów promocyjnych BCM oraz Wytycznymi w zakresie zarządzania marką BCM. Obowiązkiem Partnera jest zapewnienie aktualności własnej strony internetowej oraz materiałów marketingowych i promocyjnych otrzymanych od BCM. W razie systematycznego naruszania powyższego obowiązku, BCM ma prawo zawiesić bądź zakończyć współpracę z Partnerem.
  4. BCM ma obowiązek zapewnić Partnerowi dostęp do raportów oraz statystyk (wyświetlenia, kliknięcia, współczynnik klikalności) oraz wszelkich innych, istotnych informacji dotyczących prowizji i płatności. Zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych, Partner nie ma dostępu do danych osobowych Aktywnych Użytkowników i/lub danych osobowych potencjalnych klientów. Dostęp do danych zapewniany jest w zaszyfrowanej formie nie pozwalającej na identyfikację i służy wyłącznie do celów statystycznych i związanych z płatnościami.
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa staje się ważna w momencie akceptacji przez Partnera niniejszego dokumentu i może zostać w dowolnym momencie rozwiązana przez jedną ze Stron ze skutkiem natychmiastowym, według uznania określonej Strony.
  2. Skutki Rozwiązania Umowy
   1. W momencie rozwiązania niniejszej Umowy Partner: (a) będzie zobowiązany zwrócić BCM wszelkie elementy Własności, które znalazły się w jego posiadaniu lub pod jego pieczą, (b) będzie zobowiązany zaniechać prezentowania w jakikolwiek sposób Własności BCM na swoich stronach internetowych (c) oraz utraci wszelkie prawa udostępnione na podstawie licencji.
   2. Bez względu na powyższe, jeżeli Partner zdecydował się pobierać Prowizję naliczaną na podstawie Udziału w Przychodach, będzie uprawniony do pobierania Prowizji za, odpowiednio, Aktywnych Inwestorów oraz Partnerów Drugiego Stopnia przez okres trzech (3) miesięcy od momentu rozwiązania niniejszej Umowy. Powyższy zapis nie będzie obowiązywać w przypadku naruszenia przez Partnera jakichkolwiek zapisów niniejszej Umowy bądź niezapewnienia nowych Aktywnych Inwestorów przez okres trzech (3) kolejnych miesięcy, w przypadku czego wypłata Prowizji zostanie natychmiast wstrzymana.
   3. W przypadku rażącego naruszenia jakichkolwiek zapisów niniejszej Umowy, BCM zastrzega sobie prawo żądać zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności umownej lub deliktowej za wszelkie straty, szkody bądź odpowiedzialność związaną z naruszeniem przez Partnera zapisów niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
 8. POUFNOŚĆ

  Każda Strona Umowy niniejszym oświadcza, iż wszelkie informacje dotyczące prowadzonej przez drugą Stronę działalności, które nie są publicznie znane, w tym między innymi: treść niniejszej Umowy, szczegółowe informacje inwestycyjne, procesy techniczne, wzory, kody programistyczne, listy klientów, listy potencjalnych klientów, nazwiska, przedmioty Własności Intelektualnej BCM, adresy oraz inne informacje dotyczące klientów oraz potencjalnych klientów, projektów produktów, kwestii handlowych, kosztów, treści, kwestii marketingowych, materiałów promocyjnych oraz innych nieopublikowanych informacji finansowych, biznes planów oraz danych marketingowych, mają charakter informacji poufnych oraz prawnie zastrzeżonych („Informacje Poufne”), bez względu na to, czy zostały oznaczone jako poufne bądź prawnie zastrzeżone. Strony Umowy zobowiązują się korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie, gdy jest to konieczne w celu spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze Stron Umowy jest zobowiązana podjąć stosowne kroki, co najmniej znacząco zbliżone do kroków podejmowanych w celu ochrony własnych informacji prawnie zastrzeżonych, aby zapobiec powielaniu, ujawnianiu oraz wykorzystaniu takich Informacji Poufnych (a) przez osoby inne niż pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy Strony, którzy muszą mieć dostęp do takich Informacji Poufnych w celu wykonywania zobowiązań Strony wynikających z niniejszej Umowy; lub (b) w przypadkach innych niż wymagane przepisami prawa lub postanowieniem sądu właściwego terytorialnie i rzeczowo. Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (i) są publicznie dostępne bądź znane Stronie zobowiązanej do nieujawniania Informacji Poufnych w momencie wejścia w posiadanie określonych Informacji Poufnych; (ii) zostały niezależnie wypracowane przez Stronę bez naruszania postanowień niniejszej Umowy; bądź (iii) zostały legalnie pozyskane przez Stronę zobowiązaną do nieujawniania Informacji Poufnych ze źródła, które jest powiązane ze Stroną przekazującą Informacje Poufne bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

 9. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

  W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY BCM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ORAZ WYRAŹNIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI ZDATNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, BCM NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE OŚWIADCZENIA BĄDŹ ZAPEWNIENIA, WEDŁUG KTÓRYCH USŁUGI, PRODUKTY ORAZ PLATFORMY BCM NIE NARUSZAJĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH ORAZ INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA WŁASNOŚCI BEZ WZGLĘDU NA WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA ZE WZGLĘDU NA TERYTORIUM. PARTNER NINIEJSZYM AKCEPTUJE FAKT, IŻ USŁUGI I PRODUKTY BCM (W TYM PLATFORMA) MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGAŃ NIEKTÓRYCH KLIENTÓW ORAZ BYĆ NIEODPOWIEDNIE DLA PEWNYCH KLIENTÓW, A TAKŻE FAKT, IŻ CIĄGŁOŚĆ REALIZACJI TYCH PRODUKTÓW I USŁUG, NIEPRZERWANY DO NICH DOSTĘP ORAZ ICH BEZBĘDNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ ZAGWARANTOWANA.

 10. 10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. BCM ORAZ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY I PODMIOTY POWIĄZANE BCM NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW I/LUB SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ORAZ SZKODY Z TYTUŁU EWENTUALNYCH KAR UMOWNYCH PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PRODUKTÓW, PLATFORM, USŁUG, STRONY INTERNETOWEJ, A TAKŻE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, WIRUSY ORAZ BŁĘDY SYSTEMU (w tym: przerwy łączności internetowej, przerwy w dostawie prądu, awarie połączenia telefonicznego, przeciążenie sieci, złośliwe ataki na system Partnera bądź system BCM, wtargnięcia do systemu Partnera bądź systemu BCM, awarie sprzętowe, brak kompatybilności aplikacji mobilnych z systemem BCM, w tym naszym wewnętrznym system oraz systemami dostarczanymi przez strony trzecie). BCM nie może zagwarantować, iż oprogramowanie i/lub systemy, które posiadamy bądź którymi zarządzamy w imieniu osoby trzeciej działać będą w sposób ciągły, bezawaryjny oraz zagwarantować ich nieprzerwanej dostępności.
  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BCM WOBEC PARTNERA W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM NINIEJSZEJ UMOWY OGRANICZONA JEST DO KWOT WYPŁACONYCH PARTNEROWI PRZEZ BCM W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH WYDARZENIE ZWIĄZANE Z DANYM ROSZCZENIEM ODSZKODOWAWCZYM. POWYŻSZE OGRANICZENIE DOTYCZY WSZELKICH PRZYCZYN WNIESIENIA POWÓDZTWA, W TYM, MIĘDZY INNYMI: NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY, NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ORAZ WPROWADZENIA W BŁĄD.
 11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Partner zobowiązuje się chronić, zwolnić z odpowiedzialności oraz zabezpieczyć BCM, Podmioty Powiązane BCM, dyrektorów, kierowników, pracowników, podwykonawców oraz agentów BCM (łącznie określanych jako „Strona Zabezpieczona”) w związku z wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami, długami bądź zobowiązaniami zgłaszanymi przez stronę trzecią, uwzględniając uzasadnione opłaty za przedstawicielstwo prawne, w zakresie, w jakim takie działania polega na lub wynika z: (a) Naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Partnera jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji, zobowiązania lub uzgodnienia wynikającego z tej Umowy; (b) rażącego zaniedbania lub winy umyślnej; bądź (c) jakiejkolwiek gwarancji, warunku, oświadczenia, zabezpieczenia lub rękojmi, której przedmiotem jest BCM i/lub jednostki powiązane BCM i/lub platforma Spółki, a która została udzielona przez Partnera na rzecz strony trzeciej.

 12. KLAUZULA SALWATORYJNA

  Postanowienia art. 5, 6, 7.2,8,9,10 oraz 11 będą obowiązywały również po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu niniejszej Umowy.

 13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Siła wyższa. W razie wystąpienia pewnych nieprzewidzianych zdarzeń, które sprawią, iż wykonanie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron jest niemożliwe, utrudnione, opóźnione lub w inny sposób niewykonalne, w tym między innymi klęsk żywiołowych, dekretów rządowych, przerw w dostawie prądu, awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii innych sieci, wyroków i nakazów sądowych, strajków oraz innych okoliczności, na które Strona nie ma istotnego wpływu, właściwa Strona zostanie zwolniona z obowiązku świadczenia Usług w stopniu, w jakim wystąpienie siły wyższej uniemożliwiło, utrudniło bądź opóźniło świadczenie Usług. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie świadczy Usług przez dwadzieścia jeden kolejnych dni (21) ze względu na wystąpienie takiego nieprzewidzianego zdarzenia, druga Strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
  2. Niezależni kontrahenci. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi kontrahentami. Żadna ze Stron nie jest agentem, przedstawicielem ani Podmiotem Powiązanym drugiej strony. Żadna ze Stron nie posiada prawa ani umocowania do zawierania umów w imieniu oraz na rzecz drugiej Strony, przyjmowania zobowiązań bądź obowiązków w imieniu oraz na rzecz drugiej Strony ani podejmowania innych czynności tworzących zobowiązanie umowne po stronie drugiej Strony niniejszej Umowy. Niniejszej Umowy nie należy interpretować jako porozumienia, którego efektem jest utworzenie przez Strony niniejszej Umowy stowarzyszenia, agencji, spółki joint venture lub innej spółki bądź nałożenie na jedną ze Stron Umowy odpowiedzialności charakterystycznej dla wyżej określonych stosunków umownych.
  3. Opodatkowanie. Partner wyraża świadomość ewentualnego obowiązku podatkowego wynikającego ze współpracy z BCM oraz osiąganych w związku z tym zysków, który jest zależny od regulacji prawnych kraju, którego rezydentem jest Partner. BCM nie pobiera w imieniu Partnera żadnych zaliczek na poczet podatku. BCM nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani nie zajmuje się jakimikolwiek kwestiami podatkowymi. Partner powinien konsultować wszelkie kwestie podatkowe z własnym doradcą podatkowym.
  4. Komunikacja między Stronami. Wszelkie powiadomienia, potwierdzenia, żądania, umocowania, polecenia oraz wszelkie inne wiadomości dotyczące niniejszej Umowy winny być sporządzone w formie pisemnej, a ich doręczenie uznaje się za skuteczne dla wszystkich celów (a) w dniu dostarczenia wiadomości do nadawcy w przypadku wiadomości e-mail, (b) w terminie dwóch (2) dni roboczych od daty złożenia wysyłki z dostawą na drugi dzień realizowanej przez firmę kurierską o międzynarodowej renomie, lub (c) w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty złożenia listu poleconego wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z opłaconą opłatą pocztową, wysłanego na odpowiednie adresy Stron określone na stronie rejestracyjnej.
  5. Brak zrzeczenia się praw. Zaniechanie żądania lub egzekwowania przez Stronę należytego wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy lub zaniechanie wykonania jakiegokolwiek prawa określonego w niniejszej Umowie nie powinien być interpretowany jako zrzeczenie się przez daną Stronę prawa do egzekwowania takiego postanowienia lub wykonywania takiego prawa w przyszłości; wszelkie postanowienia oraz prawa zachowują w takim przypadku pełną moc prawną. Oświadczenie Strony, którego celem jest zrzeczenie się jakichkolwiek praw powinno być sporządzone w formie pisemnej i nosić podpis tej Strony.
  6. Niniejsza Umowa całościowo określa porozumienie między Stronami oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy w formie pisemnej i ustnej, które Strony zawarły w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie poprawki oraz zmiany wprowadzane w niniejszej Umowie należy sporządzać w formie pisemnej.
  7. Zmiany. BCM zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie oraz według własnego uznania wprowadzać zmiany w zapisach niniejszej Umowy. BCM zobowiązuje się każdorazowo opublikować zmienioną wersję Umowy na swojej stronie internetowej, wskazując termin wejścia w życie aktualnej Umowy. Partner zobowiązany jest regularnie odwiedzać stronę Internetową BCM oraz zapoznawać się z aktualną wersją Umowy. Partner, który nie zgadza się z postanowieniami zmienionej wersji Umowy zobowiązany jest powiadomić BCM w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od terminu wejścia w życie aktualnej wersji Umowy. W przeciwnym razie warunki Umowy obejmującej zmiany stają się wobec Partnera wiążące.
  8. Cesja. Wszystkie zapisy i warunki niniejszej Umowy są wiążące wobec Stron Umowy, a także ich następców prawnych, cesjonariuszy oraz zastępców prawnych. Partner nie ma prawa do przeniesienia bądź cesji całej Umowy bądź poszczególnych praw i obowiązków z niej wynikających na rzecz stron trzecich bez uprzedniej zgody BCM na piśmie.
  9. Prawo właściwe. Prawem właściwym niniejszej Umowy jest prawo Republiki Cypryjskiej, według którego Umowa ta winna być interpretowana oraz wykonywana. Każda ze Stron niniejszej Umowy wyraża zgodę, aby wszelkie przewody sądowe, procesy, spory oraz roszczenia między Stronami, wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, były rozpatrywane wyłącznie przez sądy Republiki Cypryjskiej.
 • ANNEKS A DOTYCZĄCY WYŁĄCZNIE PARTNERÓW IB (Partnerzy IB nawiązujący bezpośredni kontakt z klientem — nie dotyczy klientów z UE)

  1. Poza akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy z BCM, Partner IB zobowiązany jest również przekazać BCM wszelkie wymagane dokumenty dotyczące Partnera IB oraz potwierdzające jego tożsamość w ramach procedury „Poznaj swojego klienta” („KYC”), która jest wymagana z uwagi na obowiązujące prawo, organy regulacyjne, instytucje świadczące usługi finansowe oraz wewnętrzne polityki BCM. Dokumenty te mogą obejmować między innymi: dowód tożsamości, paszport, rachunek za media, wyciąg z rachunku bankowego bądź jakikolwiek inny dokument będący dowodem tożsamości wydanym przez organ państwowy.
  2. Partner IB zobowiązany jest uzyskać pozytywny wynik testu zgodności dla Partnerów IB, do którego Partner IB zgadza się przystąpić w trybie online.

   Partner IB zobowiązany jest uzyskać pozytywny wynik testu zgodności dla Partnerów IB przed przystąpieniem do współpracy z BCM.

  3. Partner IB zobowiązuje się nie składać wobec potencjalnych Klientów jakichkolwiek sprzecznych z prawdą oświadczeń dotyczących stosunku umownego Partnera IB z BCM, nie doradzać ani nie przekazywać Klientom rekomendacji w zakresie inwestycji bądź finansów, a także nie składać Klientom obietnic dotyczących usług BCM i/lub jakichkolwiek innych usług finansowych. Partner IB ma jednak obowiązek informować wszelkich potencjalnych Klientów o ryzyku związanym z inwestowaniem w waluty obce (co Klient potwierdza podpisując formularz) i ma prawo zażądać od potencjalnego Klienta, aby ten podpisał formularz zawierający potwierdzenie zapoznania się z taką informacją
  4. Partner IB zobowiązuje się stosować procedury zgodności i nadzoru, które pozwolą jemu oraz jego pracownikom i przedstawicielom zachować zgodność z właściwymi przepisami prawa, wymogami właściwego rządu, jednostki samorządowej, organu regulacyjnego, organu branżowego regulującego świadczenie Usług, które obowiązują Partnera IB, Klientów bądź dotyczą procedur okresowo wprowadzanych przez BCM oraz podmioty powiązane BCM.
  5. Strony niniejszej Umowy są niezależnymi kontrahentami. Partner IB zobowiązuje się nie przyjmować ani podejmować prób przyjęcia jakichkolwiek zobowiązań w imieniu BCM, a ponadto zobowiązuje się nie składać niezgodnych z prawdą oświadczeń wobec potencjalnych klientów co do stosunku umownego między Stronami niniejszej Umowy oraz praw i usług Partnera IB. Partner IB zobowiązuje się nie przyjmować środków pieniężnych od potencjalnych klientów w związku z Produktem oraz usługami świadczonymi przez BCM.
  6. Partner IB zobowiązuje się nie składać potencjalnym klientom jakichkolwiek nieprawdziwych oświadczeń co do stanu jego stosunku umownego z BCM i/lub spółkami powiązanymi BCM, nie doradzać ani nie przekazywać Klientom rekomendacji w zakresie inwestycji oraz finansów, a ponadto nie składać Klientom obietnic dotyczących usług BCM i/lub jakichkolwiek innych usług finansowych. Partner IB ma jednak obowiązek informować wszelkich potencjalnych Klientów o ryzyku związanym z inwestowaniem w waluty obce (co Klient potwierdza podpisując formularz).
  7. Partner IB zobowiązuje się stosować procedury zgodności i nadzoru, które pozwolą jemu oraz jego pracownikom zachować zgodność z właściwymi przepisami prawa, wymogami właściwego rządu, jednostki samorządowej, organu regulacyjnego, organu branżowego regulującego świadczenie Usług i realizację Czynności, które obowiązują Partnera IB lub Klientów bądź dotyczą Kont lub procedur okresowo wprowadzanych przez BCM oraz podmioty powiązane BCM.
  8. Partner IB zobowiązuje się nie polecać BCM osobom znajdującym się na listach terrorystów i osób podejrzanych o terroryzm ani organizacjom terrorystycznym takim jak OFAC, FATF czy FINCEN oraz współpracować z BCM w zakresie uzyskania informacji oraz dokumentów, których BCM może w sposób zasadny żądać w związku z obowiązkiem zachowania zgodności ze stosownymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, procedurą „KYC” oraz wszelkimi innymi ustawami, prawami, dyrektywami, rozporządzeniami, wymogami organów administracji rządowej, organów samorządowych, organów regulacyjnych, organów branżowych regulujących świadczenie Usług, które obowiązują Partnera IB, Klientów bądź dotyczą Kont.
  9. PARTNER IB ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE PRZYJMOWAĆ OD KLIENTÓW DYSPOZYCJI REALIZACJI ZLECEŃ WALUTOWYCH ANI NIE OFEROWAĆ MOŻLIWOŚCI PRZYJMOWANIA TAKICH DYSPOZYCJI.
  10. PARTNER IB ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE ŚWIADCZYĆ NA RZECZ KLIENTA JAKICHKOLWIEK USŁUG DORADCZYCH DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI
   1. Partner IB zobowiązuje się niezwłocznie poinformować BCM o wszelkich (ustnych bądź pisemnych) reklamacjach klientów oraz zapytaniach organów administracji rządowej bądź organów regulacyjnych w sprawie działalności gospodarczej Partnera IB, a także, na zasadne żądanie BCM, udzielić BCM dodatkowych informacji dotyczących natury bądź stanu reklamacji bądź zapytania.
   2. Partner IB zobowiązany jest postępować w sposób bezwzględnie zgodny z wytycznymi BCM dotyczącymi sposobu realizacji działań biznesowych. BCM zobowiązuje się informować Partnera IB na piśmie o wytycznych co do sposobu realizacji działań biznesowych oraz informować Partnera IB o każdorazowej aktualizacji stosowanych polityk BCM.
  11. BCM niniejszym zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie wedle własnego uznania bądź w oparciu o ograniczenia prawne wynikające z przepisów prawa lub nałożone na BCM przez organy regulujące sektor usług finansowych, odmówić zawarcia umowy ze stronami trzecimi, które chcą zostać klientem BCM i/lub spółek zależnych BCM, lub rozwiązać istniejącą umowę ze stroną trzecią. Klienci są klientami BCM i/lub spółek powiązanych BCM, zatem obowiązuje ich standardowa wersja warunków ogólnych.
  12. BCM ZAWIERA UMOWY Z KLIENTAMI ORAZ ODBIERA OD NICH POLECENIA WYŁĄCZNIE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI. BCM NIE UDZIELA ŻADNEJ STRONIE TRZECIEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, PARTNEROWI IB, UPOWAŻNIENIA DO PRZYJMOWANIA DYSPOZYCJI REALIZACJI TRANSAKCJI W IMIENIU KLIENTA.
  13. W przypadku, gdy Partner IB dopuści się działań polegających na doradzeniu Klientom bądź działań polegających na wywieraniu wpływu na decyzje Klienta, BCM zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami tego Aneksu oraz postanowieniami Umowy, pierwszeństwo ma Aneks. Powyższy zapis dotyczy wyłącznie Partnerów IB.